OPTOMETRIA

(gr. optos = widziany, metreo = mierzenie)

Optometria to dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko to, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

OPTOMETRYSTA

Zgodnie z międzynarodową definicja przyjętą w 1993r. przez Międzynarodowe Porozumienie Optometryczne i Optyczne:

optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.

Ta definicja jest ogólną dla optometrii na świecie, a szczegółowy zakres czynności określany jest w poszczególnych krajach w zależności od sytuacji prawnej, np. czynności rehabilitacyjne wg polskiej klasyfikacji mogą być realizowane przez optometrystów na zlecenie lekarza.

W Polsce zakres czynności jest zdefiniowany w ” Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wydanej na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 222 z 20 grudnia 2002 r., poz.1868). Obowiązuje ona od 01.01.2003 r.

Zgodnie z klasyfikacją grupę 2 stanowią specjaliści. Wymaga się od nich wykształcenia wyższego.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

OPIS ZAWODU OPTOMETRYSTY

Opis zawodu optometrysty zawarty w wykazie stanowi, iż optometrysta: wykonuje pomiary parametrów układu wzrokowego; odkrywa odstępstwa od norm fizjologicznych w celu dobrania, przepisania i wykonania korekcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych, prowadzi lub nadzoruje rehabilitacje układu wzrokowego; w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, optometrysta ma obowiązek skierowania pacjenta do lekarza specjalisty.

Jego zadania obejmują:
  • wykonanie pomiarów parametrów układu wzrokowego za pomocą refraktometrów, oftalmometrów, oftalmoskopów, tonometrów, biomikroskopów, topografów, polomierzy, foropterów, tablic tekstowych i innych przyrządów przeznaczonych do badania, wykrywania i diagnozowania wad układu wzrokowego oraz za pomocą urządzeń i środków pomocniczych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania pomiarów i oceny ich wyników;
  • dobieranie i przepisywanie soczewek okularowych i kontaktowych, korygujących wady układu wzrokowego (nadwzroczność, krótkowzroczność, niezborność, heteroforię, heterotropię, ambliopię, anizeikonię i inne);
  • przeprowadzenie i nadzorowanie, na zlecenie lekarza, treningu i rehabilitacji układu wzrokowego w aspekcie przywrócenia fizjologicznej sprawności widzenia obuocznego;
  • aplikowanie soczewek kontaktowych, projektowanie i wykonywanie wszelkiego typu okularów i pomocy wzrokowych w zależności od wad układu wzrokowego pacjenta;
  • projektowanie i dobieranie opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych zależności od warunków anatomicznych pacjenta.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................